Current Articles | Categories | Search | Syndication

ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการและ IT วิชาการ

เราสืบทอดความฝันกันมานานแล้ว ที่จะมี มศว วิชาการ” เป็นการมั่นคงถาวร แล้วความฝันเหล่านั้นก็เพียงแต่ฝัน มากมายหลายคนไม่เคย “ปั้นความฝันให้เป็นความจริง” การมีวันเวลาหรือสัปดาห์วิชาการที่เข้มแข็งยั่งยืนได้ ต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัยเข้มแข็งต่างๆมากมายหลายประการ

เราอาจเริ่มต้นกันหลายครั้ง ตลอดเวลานั้นก็มักจัดครั้งเดียวได้ 2 งานคือ งานแรกและงานสุดท้าย ผู้บริหารชุดนี้ได้พยายามตั้งแต่ช่วงต้นวาระแรก (2546) มาส่งผลปลายวาระแรก เมื่อถึงการประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 4” วาระ 60 ปี ศรีสง่าแห่งมหานคร (29 – 30 มกราคม 2553) ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศ ความเข้มแข็งจริงจัง และความยั่งยืนที่พัฒนาสืบเนื่องมา

การประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่พุทธศักราช 2529 นับจากนั้นเป็นต้นมา พระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินมาในงานดังกล่าวทุกปี แม้การกำหนดวันเวลาการประชุมวิชาการ อาจจะไม่อยู่ในช่วงเวลาต่อเนื่องกันโดยตรงก็ตาม

จากครั้งที่ 3 มาถึงครั้งที่ 4 เราจะพบความร่วมมืออย่างเข้มแข็งมากทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย มีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งฝ่ายวิชาการ สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม การนำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งการเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์ มาจากคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ศูนย์ ทั้งมหาวิทยาลัย และจากมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาต่างๆ นอกมหาวิทยาลัยอีกหลายหน่วยงาน นักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยประมาณ 200 เรื่อง ทุกกลุ่มสาขาวิชา มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมากมาย ซึ่งจะเผยแพร่และเป็นประโยชน์สาธารณะในรูปแบบต่างๆต่อไป

นอกจากนั้นแล้ว ยังได้มีความร่วมมือระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ร่วมจัด “IT วิชาการ ครั้งที่ 2” มีนิทรรศการ การนำเสนอและกิจกรรมที่น่าสนใจมาก รวมทั้งมีวิทยากรมาบรรยายในประเด็นต่างๆที่มีสาระประโยชน์ซึ่งการจัด “IT วิชาการ” ครั้งแรก (2552) มีกิจกรรมและผู้คนเข้าร่วมมากมายเกินความคาดหมาย

การประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครั้งนี้ มีนักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานจำนวนมาก มีการนำเสนอผลงานวิจัยที่เข้มแข็ง มีกิจกรรม การอภิปรายและบรรยายที่ให้ความรู้ที่โดดเด่น มีความร่วมแรงแข็งขันที่ควรได้รับการขอบคุณและชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง

การประชุมวิชาการครั้งนี้ยังไปเชื่อมโยงกับการเปิดมหาวิทยาลัยเพื่อสาธารณะ “Open House” งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ การสัมมนาศิษย์เก่าอดีตผู้นำองค์กรนิสิต และ ราตรีศรีนครินทรวิโรฒ 60 ปี ศรีสง่าแห่งมหานคร : อดีตเพื่ออนาคต”

(30 มกราคม 2553) จัดงานที่สนามฟุตบอลบนที่จอดรถใต้ดินที่กำลังก่อสร้าง มองผ่านอาคารคณะสังคมศาสตร์ที่กำลังตัดออกเพื่อให้มองเห็น “SWUNIPLEX” และลานอโศกมนตรี “จุดเปลี่ยน” ทางด้านสภาพกายภาพครั้งสำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ต่างขอบคุณและชื่นชมยินดีซึ่งกันและกัน

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009