Current Articles | Categories | Search | Syndication

ทุน มศว 60 ปี ศรีสง่าแห่งมหานคร 60 ทุน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พัฒนามาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพหุศาสตร์ ความหลากหลาย – ปริมาณ – คุณภาพ” ย่อมเป็นสิ่งเดียวกัน โลกเปลี่ยนไปมาก สังคมเปลี่ยนไปมาก เปลี่ยนไปพร้อมกับวิกฤตการณ์ต่างๆมากมาย ระบบการศึกษาต้องปรับตัว มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวครั้งสำคัญ ในยุคทันสมัย (Modernism) กระแสตะวันตกรุนแรงมาก ตะวันออกรวมทั้งไทยมีอาการยอมจำนนท์ สังคมวันนี้ โลกกำลังเล็กลงและเอียงมาทางตะวันออก เราเรียนรู้ตะวันตกแล้วจะเป็นนายตะวันตกได้อย่างไร

ในขณะที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวอย่างรุนแรง การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดย่อมเป็นหัวใจสำคัญ ท่ามกลางการพัฒนาทุกด้าน พัฒนาทั้งคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ พัฒนาทั้งความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ การทุ่มเทเสียสละ รับผิดชอบ คุณธรรมความดีงามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณาจารย์ต้องพัฒนา ความเป็นครู” ไปพร้อมกันด้วย

การพัฒนาคณาจารย์ทั้งคุณค่าที่เป็นรูปธรรมและคุณค่าที่เป็นนามธรรม ไม่ว่าจะเป็นวุฒิการศึกษา ตำแหน่งวิชาการ การค้นคว้าวิจัย ประสิทธิภาพการสอน การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ ฯลฯ

มหาวิทยาลัยได้พัฒนาศูนย์ประสิทธิภาพบุคลากรจนเริ่มดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาต้องพัฒนาทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสนับสนุนวิชาการ ตั้งแต่อธิการบดีไปจนถึงคนขับรถ คนตัดหญ้าของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง กองทุนพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร” โดยจัดสรรงบประมาณลงสู่กองทุนอย่างต่อเนื่อง งบประมาณหลักจะได้มาจากรายได้พื้นที่ลานอโศกมนตรี “SWUNIPLEX” มีงบประมาณเริ่มต้นกว่า 20 ล้านบาท คาดหวังว่าจะให้มีงบประมาณในกองทุนหมุนเวียนประมาณ 100 ล้านบาทในช่วง 2-3 ปีนี้

ทุน มศว 60 ปี ศรีสง่าแห่งมหานคร” 60 ทุน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เฉพาะปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 30 ทุนเพื่อการศึกษาต่อสำหรับคณาจารย์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ในประเทศและต่างประเทศ การศึกษาต่อต่างประเทศ ให้ทุนตาม กพ.ทุกประการ การศึกษาต่อในประเทศ ให้ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด รวมทั้งทุนสนับสนุนการวิจัยในระดับปริญญาเอก พิจารณาการศึกษาต่อตรงตามสาขาวิชาที่สอนเป็นด้านหลัก

สำหรับทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสนับสนุนวิชาการ 30 ทุน เป็นทุนศึกษาต่อในระดับปริญญา ต้องศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับหน้าที่รับผิดชอบ การให้ทุนเงื่อนไขเดียวกับคณาจารย์

ทุน มศว 60 ปี ศรีสง่าแห่งมหานคร” นี้ อยู่นอกเหนือทุนปกติที่เป็นทุนสมทบระหว่างหน่วยงานกับมหาวิทยาลัย เกณฑ์การจ่ายช่วงแรกหน่วยงานรับผิดชอบไม่เกินร้อยละ 80 มหาวิทยาลัยรับผิดชอบไม่เกินร้อยละ 20 ในส่วนของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบคณาจารย์ทั้งหมดกว่า 1,600 คน (2553) ซึ่งสัดส่วนรับผิดชอบดังกล่าวอาจปรับตัวตามความเหมาะสมต่อไป

หน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ ต้องรับผิดชอบในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร กำหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพจริงจัง เมื่อกล่าวถึงงบประมาณ หน่วยงานต้องกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการแสวงหารายได้เชิงวิชาการและการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรายได้ดังกล่าวมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การอบรมสัมมนาวิชาการ การพัฒนานวัตกรรม กิจกรรมต่างๆ มิใช่เพียงรอค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนิสิตเพียงเท่านั้น

งบประมาณแผ่นดินกำลังมีสัดส่วนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการผลักภาระให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบมากขึ้น มหาวิทยาลัยและหน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ จึงต้องได้ผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการบริหารยุทธศาสตร์ทางด้านงบประมาณและการเงินที่มีประสิทธิภาพด้วย

มศว ย่อมก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009