Current Articles | Categories | Search | Syndication

อาคารวงกลมคณะพลศึกษา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และคณะธรรมนิติศาสตร์

เมื่อครั้งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา พุทธศักราช 2511 วิทยาลัยวิชาการศึกษาเปิดรับนิสิตการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษาและวิชาเอกศิลปศึกษา เป็นแห่งแรกในประเทศไทยพร้อมกัน ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่รักบี้ฟุตบอลวิทยาลัยวิชาการศึกษาชนะวชิราวุธวิทยาลัย โด่งดังมาก นิสิตทั้งสองวิชาเอกเป็นคนแปลกหน้าในวันเวลานั้น และนิสิตทั้งสองวิชาเอกก็เป็นเพื่อนผูกพัน ทำกิจกรรมร่วมกัน พลศึกษาเล่นกีฬา ศิลปศึกษา (รุ่นแรก 13 คน) เชียร์กีฬาอย่างสุดใจขาดดิ้นเสียงดังมาก

พุทธศักราช 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา พัฒนาเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ พลศึกษาก้าวไกลพัฒนาเป็น คณะพลศึกษา” ผู้ใหญ่ที่มีบทบาทมาก เช่น ดร.สำรวล รัตตาจารย์ ดร.ณัฐ อินทรปาน ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ก้าวไกลไปสู่สากล ผลิตสานุศิษย์เป็นทุนที่เข้มแข็งอยู่ทั่วประเทศ ทางศิลปศึกษามี ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์ เป็นผู้นำ

คณะพลศึกษาได้รับแรงสนับสนุนจากผู้บริหารเก่า ครูอาจารย์เก่าทางด้านพลศึกษาเป็นอย่างมาก ได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬาหกร้อยกว่าล้าน สำหรับกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 (2540) ที่ มศว องครักษ์ สนามกีฬาของเราเป็นรองก็เพียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเท่านั้น งบประมาณสนามกีฬาดังกล่าวพันธสัญญาหนึ่งก็เพื่อย้ายคณะพลศึกษาจาก มศว ประสานมิตร ไปยัง มศว องครักษ์ เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพของคณะพลศึกษา แต่พันธะและสัญญาต่อมหาวิทยาลัยนั้น อดีตผู้บริหารคณะพลศึกษาก็เพิกเฉยมายาวนาน แม้จะขาดประโยชน์และความเข้มแข็งของนิสิตคณะพลศึกษาทั้งมวลก็ตาม

วันนี้ (2552-2553) คณะพลศึกษาปรับตัว ปรับวิสัยทัศน์ ปรับการบริหารจัดการครั้งสำคัญ เคลื่อนย้ายไปสู่ มศว องครักษ์ มหาวิทยาลัยสนับสนุนการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพนิสิตเป็นประการสำคัญ

งบประมาณปี 2552 ประมาณ 400 ล้าน ผ่านความเห็นชอบให้สร้างอาคารคณะพลศึกษา ที่ มศว องครักษ์ เป็นอาคารวงกลมที่ท้าทายประโยชน์ใช้สอยและมุมมองใหม่ นอกจากนั้นยังเป็นนวัตกรรมใหม่ของจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกัน แบ่งปันกัน อาคารหลังนี้จะแบ่งปันพื้นที่กัน 3 คณะ คณะพลศึกษา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และคณะธรรมนิติศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว เคยเกิดขึ้นแล้วที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (2536) และคณะมนุษยศาสตร์กับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ที่กำลังก่อสร้างเช่นกัน

คณะพลศึกษาได้แสดงน้ำใจต่อคณะเกิดใหม่ ทั้ง 2 คณะก็เช่นกัน คณะมนุษยศาสตร์และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมก็ได้แสดงน้ำใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เสียสละจ่ายเงินสมทบการก่อสร้างประมาณ 50 ล้านบาท โดยผ่อนส่งกับมหาวิทยาลัย และคณะมนุษยศาสตร์ไม่ต้องจ่ายงบประมาณส่วนนี้

การก่อสร้างอาคารคณะพลศึกษา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และคณะธรรมนิติศาสตร์ ก่อสร้างใน 3 ปีงบประมาณ (2552-2554) พื้นที่บางส่วนจะแยกออกจากกัน พื้นที่บางส่วนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เราได้ร่างนโยบายไว้ร่วมกันว่า อาคารดังกล่าวจะใช้ประโยชน์ร่วมกันไประยะหนึ่ง เมื่อขยายเนื้องาน ขยายพันธกิจ ขยายจำนวนนิสิตในอนาคต เมื่อมหาวิทยาลัยมีความพร้อม อาคารหลังนี้อาจใช้ประโยชน์เพียงคณะเดียวหรือสองคณะ หนึ่งหรือสองคณะก็จะขยับขยายไปสร้างอาคารใหม่มีพื้นที่ใหม่ของตนเองต่อไป อาจ 4-5 ปีข้างหน้าก็ได้ ซึ่งก็คงเป็นเรื่องของแผนอนาคตต่อไป

การก่อสร้างอาคารวงกลมหลังนี้ ได้มีการประกอบพิธีกรรมทางพุทธและพราหม์ เพื่อสร้างพลังใจร่วมกัน  (13 มกราคม 2553)  น่าสนใจมาก

โปรดให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่ารู้ลืม

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009