Current Articles | Categories | Search | Syndication

กองทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต

หลังพุทธศักราช 2542 การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการและการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ได้ส่งผลมาสู่โครงสร้าง ระบบ ขนาด และการบริหารจัดการงบประมาณอย่างต่อเนื่อง สถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยก็อยู่ในกรอบความคิดและการปฏิบัติในกรอบดังกล่าวด้วย มหาวิทยาลัยยุติกรอบอัตรากำลังข้าราชการ มาสู่ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต้องเตรียมพร้อมในการที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคล มีอำนาจการตัดสินใจ (Autonomy) ภายใต้อำนาจของสภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยที่พัฒนาไปสู่การเป็นสภาที่มีผู้ทรงวุฒินอกมหาวิทยาลัยมากขึ้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ภายใต้นโยบายและการกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย

ถึงปี 2552 มหาวิทยาลัยราชการได้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมากขึ้น มหาวิทยาลัยเก่าเริ่มมีพนักงานเป็นคนส่วนใหญ่ ราชการกลายเป็นคนส่วนน้อย อีกไม่นานเกินรอข้าราชการก็จะหมดไป

ระบบการประเมินของ กพร. สมศ. สกอ. มีบทบาทเข้มแข็งขึ้น จับมหาวิทยาลัยเข้าแถว ผลักดันไปสู่การแข่งขัน การจัดอันดับ และความเป็นสากลมากขึ้น สกอ. กพอ. กำหนดมาตรฐานกลางเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพมากขึ้น เน้นวิชาการและวิจัยมากขึ้น ชาวมหาวิทยาลัยเหนื่อยยาก วุ่นวายสับสนมากขึ้น ต้องทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน ตามตัวบ่งชี้หรือ KPIs กันอย่างมากมาย จนอาจจะละเลยแผนหลัก แผนยุทธศาสตร์ อัตลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยไปพอสมควร

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในช่วงเปลี่ยนผ่าน เรามีมหาวิทยาลัยมากมายกว่าร้อยมหาวิทยาลัย ผู้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยเก่า มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มีความเข้มแข็ง ไม่เป็นปัญหาอะไร มหาวิทยาลัยที่เน้นรายได้จากการสอน มหาวิทยาลัยเอกชนจำนวนไม่น้อย ไล่ล่าผู้เรียน กระบวนการ “จ่ายครบจบแน่” ทำลายคุณภาพทางการศึกษาอย่างเลือดเย็น

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยที่เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยคุณภาพต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาเป็นเบื้องต้น ท่ามกลางวิกฤตโลก วิกฤตสังคม วิกฤตคนรุ่นใหม่ เพื่อจะส่งผ่านนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพไปสู่สังคม ไปแก้ปัญหาสังคม เสียสละเพื่อสังคม เพียงอาชีพและความรู้ไม่ใช่คุณภาพทางการศึกษา ทางด้านสมรรถนะของนิสิต มหาวิทยาลัยก็เร่งพัฒนาสมรรถนะทั้ง 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาสากล และภาษา ICT ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

มศว ได้ให้ความสำคัญกับผู้เรียนหรือนิสิตอย่างสำคัญยิ่ง สืบเนื่องมาตั้งแต่การเป็นผู้นำการศึกษาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) การยึดถือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centered) ตั้งแต่ครั้งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา

หลังพุทธศักราช 2546 มศว ได้กำหนดดาว 3 ดวงคือ ดาววิชาการ ดาวนิสิต และดาวชุมชน ได้รณรงค์เรื่องอัตลักษณ์นิสิต มศว อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง คือ คิดเป็น ทำเป็น หนักเอา เบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ มหาวิทยาลัยได้ปรับรื้อหลักสูตรใหม่ทั้งหมด พัฒนาบุคลากรผู้สอน พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ขยายคณะและหลักสูตรให้ท้าทายคนรุ่นใหม่ ให้มีความหลากหลาย คลาสสิคและโลกหลังสมัยใหม่ ภาพที่ปรากฏ กล่าวเฉพาะนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552 เรารับประมาณ 5,000 คน รับตรงประมาณ 2,800 – 2,900 คน (นอกนั้นรับจากระบบกลางหรือ Admissions) จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบระบบตรงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปี ปีการศึกษา 2552 มีนักเรียนสมัครสอบตรงถึง 63,000 คนเศษ (1 : 22-23) ในขณะที่มหาวิทยาลัยไทยมากมาย ไล่ช้อนผู้เรียนแล้ว ไล่ช้อนผู้เรียนอีก

เราอาจจะกล่าวในภาพรวมได้ว่า นิสิต มศว มีความเข้มแข็งทางวิชาการ คิดเป็น – พูดเป็น – ทำเป็น สู้งาน มีจิตสำนึกสาธารณะ เป็นผู้ให้ ก้าวหน้า ทันสมัย มีอัตลักษณ์ มีความเป็นไทย ในระดับที่น่าภาคภูมิใจและมั่นใจได้ว่า เขาจะเป็นกำลังสำคัญ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมอย่างแน่นอน

กล่าวเฉพาะ กองทุนและทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ในห้วงเวลา มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร” มหาวิทยาลัยได้รวบรวมกองทุนต่างๆ จัดระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนานิสิต ในเบื้องต้นมีเงินกองทุนกว่า 80 ล้านบาท มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ร่วมกันพัฒนากองทุนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น จัดระบบให้มีความยั่งยืนเพื่อสร้างพลังในการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เข้มแข็งต่อไปอีก ทั้งการศึกษาในระดับ ตรี โท เอก

วัตถุประสงค์สำหรับการจัดสรรทุน ดังนี้
1.      ทุนสำหรับนิสิตยากจนและมุ่งมั่นในการเรียน
2.      ทุนสำหรับนิสิตที่มีจิตสำนึกสาธารณะและเป็นผู้ให้
3.      ทุนทำงาน ทุนช่วยสอน ทุนช่วยวิจัยสำหรับนิสิต
4.      ทุนสำหรับนิสิตเพื่อความเป็นเลิศในศาสตร์ต่างๆ
5.      ทุนสำหรับนิสิตสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
6.      ทุนสำหรับนิสิตยากจนต่างชาติ
7.      ทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมและกิจกรรมต่างๆ

ปีงบประมาณ 2552 มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร” สามารถประกาศทุนสำหรับนิสิตประเภทต่างๆ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั้งหมด ทั้งการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 300-400 ทุน ซึ่งกองทุนดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยต้องรณรงค์และดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการระดมทุนจากนอกมหาวิทยาลัย รณรงค์จากนิสิตเก่า “พี่ช่วยน้อง” หรือ “พี่อุ้มน้อง” รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ภาคภูมิใจร่วมกันอย่างแท้จริง

โปรดสมทบกองทุนตามพลังศรัทธาของท่าน

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009