Current Articles | Categories | Search | Syndication

สวูนิเพล็กซ์ "SWUNIPLEX"

การบริหารยุทธศาสตร์ทางด้านกายภาพ ตั้งแต่เริ่มรับงานของผู้บริหารชุดนี้ คือการจัดซื้อที่ดิน 3 แปลง ริมถนนอโศกมนตรี (กทม.) ประมาณ 500 ล้านบาท โฉนดแปลงหนึ่งมีชื่อ "พระอโศกมนตรี" จึงขอให้กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนชื่อถนนให้ถูกต้อง จากถนนอโศกเป็น "ถนนอโศกมนตรี" ได้รับงบประมาณมาสร้างอาคาร 2 หลัง รวมประมาณ 700 ล้านบาท (300+400 ล้านบาท) และที่จอดรถใต้ดินใต้สนามฟุตบอลพื้นที่เดิมอีก 400 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพในอนาคต
อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล 17 ชั้น บริการศูนย์หนังสือ อาหาร ธนาคาร คลินิกแพทย์ คลินิกทันตกรรม กายภาพบำบัด ศาลายา ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ ร้านภูฟ้า ศูนย์สัมมนาและห้องพัก "SWUTEL" ศูนย์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นต้น
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 22 ชั้น ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ห้องนิทรรศการถาวร ห้องนิทรรศการหมุนเวียน หอดนตรีและศิลปะการแสดง ศูนย์แฟชั่นและเครื่องประดับ ศูนย์มัลติมีเดียและแอนิเมชั่น อุทยานไซเบอร์และวิทยาศาสตร์ ศูนย์บัณฑิตศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง พิพิธภัณฑ์การศึกษา ห้องประชุม เป็นต้น
การดูแลอาคารและที่จอดรถใต้ดินเป็นของภาคเอกชน รายได้ส่วนใหญ่จะจัดสรรเพื่อการพัฒนาบุคลากรและนิสิต ซึ่งในวาระ "มศว 60 ปี ศรีสง่ามหานคร" พุทธศักราช 2552-2553 มหาวิทยาลัยได้ประกาศทุนการศึกษาจากรายได้ที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ดังกล่าว คณาจารย์ 30 ทุน บุคลากร 60 ทุน และทุนการศึกษาของนิสิตเพิ่มเติมหลายร้อยทุน (ไม่รวมทุนการศึกษาต่อของบุคลากรปกติ)
พื้นที่บริการและนวัตกรรมบริการลานอโศกมนตรี ที่ประกอบด้วยอาคารหลัก 2 หลัง พื้นที่ประมาณ 50,000 ตารางเมตร จัดเป็นพื้นที่บริการและนวัตกรรม (Service and Innovation Zone) เราเรียกกันว่า "สวูนิเพล็กซ์" หรือ "SWUNIPLEX" คำว่า SWU (Srinakharinwirot University) เมื่อนำมารวมกับคำว่า Complex "SWU Complex" ย่อให้สั้นจึงเหลือเป็น "SWUNIPLEX"
"สวูนิเพล็กซ์"
จึงมีสรรพบริการและสรรพสติปัญญามากมายให้ประชาชนทั่วไป ชาว กทม. และไม่ใช่ กทม. ชาว มศว ได้แวะเวียนมาใช้บริการและมาชื่นชมนวัตกรรมและศิลปกรรมต่างๆ จะมีบริการต่อเนื่องตลอดทั้งปี ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย "SWUACT" (Art Center @ Thailand) จะมีโปรแกรมทางศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปการแสดง แฟชั่นโชว์ และกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยจะพัฒนาให้เป็นมาตรฐานสากลร่วมรองรับและพัฒนารสนิยมของคนไทยและชาวต่างชาติอย่างเข้มแข็ง
การเดินทางมายัง SWUNIPLEX ปัจจุบันบริเวณถนนอโศกมนตรี กทม. ได้กลายเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เส้นทางการเดินทางพร้อมสรรพโดยทางรถยนต์ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้า BTS คลองแสนแสบ รถไฟและใกล์ Airport Link ไปสนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณมักกะสัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 นาที
"วันเด็ก" 9 มกราคม 2553 เราเปิดตัว เปิดพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการ (อาคารและที่จอดรถใต้ดินจะเสร็จสมบูรณ์ช่วงฤดูร้อน 2553) ด้วยกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียนสาธิต มศว ทั้ง 3 แห่ง (รร.สาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม รร.สาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม และ รร.สาธิต มศว ปทุมวัน) พร้อมด้วยเครือข่ายหลายสิบโรงเรียน ร่วมกับคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ ของ มศว อีกประมาณ 30 หน่วยงาน กิจกรรมทั้งหมดคือ "สนุกฉุกคิด" มาตรฐานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประกัน
การเปิดอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นใน งานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 24 ในช่วงพฤศจิกายน 2553
โปรดติดตามด้วยความระทึกใจอย่างยิ่ง

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009