Current Articles | Categories | Search | Syndication

ปีที่ 61 ของ มศว

สถาบันการศึกษาอีกแห่งหนึ่งเพิ่งครบรอบ 60 ปี ขึ้นสู่รอบปีที่ 61 คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาน่าสนใจและติดตามความก้าวหน้าอย่างยิ่ง
เดิมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อ่านว่า สี นัก คะ ริน วิโรด) เริ่มจากการที่หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เข้าเฝ้าฯ ถวายพระอักษรและถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2489 เรื่องการศึกษาและการฝึกหัดครูไทยในขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าว และทรงมีพระราชดำรัสเรื่องเดียวกันนี้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชด้วย ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นจึงได้ตอบสนองพระปณิธานของพระองค์โดยการสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงขึ้น ในอีก 3 ปีต่อมา โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงจึงได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2492
จากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ปี 2497 เพื่อรองรับนักศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูและวิทยาลัยครูที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ.สูง) เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยวิชาการศึกษาตั้งอยู่ในซอยประสานมิตร ถนนสุขุมวิท จึงเรียกชื่อว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ต่อมา เพื่อสนองความต้องการของครูประจำการและผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา จึงได้ขยายวิสัยทัศน์การบริหารสถานศึกษาทุกภูมิภาคเป็น 8 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน วิทยาลัยวิชาการศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน รวมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษาหลัก คือประสานมิตร และเปิดเรียนในภาคค่ำ ชื่อว่าภาคทไวไลต์นับเป็นการสร้างฐานวิทยาเขตที่เหนียวแน่น และเป็นตัวอย่างที่ดีในวงการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อมา
ปี 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาทั้ง 8 แห่งได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานชื่อว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนวิทยาเขตทั้งหลายก็พัฒนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย บางแห่งยุบเลิกไป เช่น วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร ส่วนที่ยังคงอยู่กับประสานมิตร คือ ปทุมวัน ที่ยังคงมีโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รับนักศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากประถมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มาเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยม ส่วนที่ประสานมิตรยังคงมีทั้งโรงเรียนประถมสาธิต และมัธยมสาธิตชื่อของวิทยาเขตที่ปรับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ไม่ได้ใช้ชื่อศรีนครินทรวิโรฒ แต่ใช้ชื่อใหม่ คือ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มหาสารคาม) มหาวิทยาลัยทักษิณ (สงขลา) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อุบลราชธานี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรมีปรัชญามาแต่เดิมถึงขณะนี้ว่า การศึกษาคือความเจริญงอกงาม” หรือ “สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา” หรือ “Education is Growth”
ตราของมหาวิทยาลัยเป็นรูปกราฟ (Exponential Curve) แสดงความเจริญงอกงาม สีเทา-แดง นอกจากศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นผู้สถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงแล้ว เมื่อพัฒนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ผู้ที่นำความเจริญงอกงามให้กับสถาบันการศึกษาทางวิชาชีพครูตั้งแต่เบื้องแรก ทั้งทุ่มเทชีวิตจิตใจ และฝากวาทะทองให้เป็นปรัชญาการเรียนรู้ของนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตราบเท่าทุกวันนี้คือ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี วาทะทองของท่านคือ ขอให้นิสิตทุกคนมีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ขยายบริเวณที่ประสานมิตรเพิ่มขึ้นมาด้วยการซื้อที่ดินบริเวณติดกับซอยอโศก และไปตั้งวิทยาเขตเพิ่มขึ้นที่อำเภอองครักษ์ ถนนรังสิต-นครนายก และมีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยที่จังหวัดสระแก้ว และกำลังจะมีคณะใหม่ๆมากมาย เช่น คณะธรรมนิติศาสตร์
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ เป็นอธิการบดี

posted @ Thursday, May 28, 2009 2:51 PM by pavarud

Previous Page | Next Page

Copyright © 2009 Srinakharinwirot University All Rights Reserved.
Since February 06, 2009